Zabıt Kâtipliği Sınavına KPSS Kısıtlaması Geldi 


Zabıt katipliği sınavına hazırlanan arkadaşları sıkıntıya sokacak bir düzenleme 06.05.2014 tarihinde gerçekleşti. Adalet Bakanlığı 'nın personel alımında uyduğu Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama Ve Nakil Yönetmeliğinde zabıtkatibi alımına ilişkin yapılan değişiklikler 06/05/2014 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikliğin zabıt katipliği sınavına yaptığı köklü değişiklikler Birkaç madde halinde şu şekilde sıralanabilir.

·         Klavye sınavına girebilmek için başvuran adaylar arasında KPSS puan sıralaması yapılacak ve en yüksekten başlayarak kadronun 20 katı aday klavye sınavına çağrılacak ( bu durum bir çok kişinin klavye sınavına dahi girmesine engel bir durum olacaktır )

·         Bundan sonra bakanlık klavye sınavda soracağı metinleri en az bir hafta önce ilan edecek ve Adalet Komisyonu Başkanlığı bu metinler arasında kura ile çekeceği bir metini sınavda soracak.

·         Mülakata ise klavye sınavından geçen adaylar arasından kadronun üç katı kadar adayı en yüksek yazandan aşağı doğru sıralayarak çağıracaklar.

·         Klavye sınavında imla kurallarına uyulmasına gerektiğini içerir bir düzenleme yok. Muhtemelen sınavda imla kurallarına dikkat edilmeyecektir.


Yönetmelikte yapılan bu durum bir çok kişi için olumsuz durum yaratacaktır. Diğer devlet kadroları gibi zabıt katipliği de artık daha zor kazanılır hale gelecek. Sınava hazırlanan tüm arkadaşlara başarılar dilerim.

Yönetmelik değişikliğin ilişkin resmi gazetenin 6 mayıs 2014 tarihli 28992 sayısını  aşağıdan inceleyebilirsiniz.
Resmi gazetenin ilgili sayfasını görüntülemek için BURAYI tıklayabilirsiniz.


6 Mayıs 2014  SALI         Resmî Gazete             Sayı : 28992

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “sınav tarihi” ibaresi “sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü” şeklinde değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “ile özürlü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan “sınav tarihi” ibaresi “sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü” şeklinde, (6) numaralı bendinin (c) alt bendi aşağıdaki şekilde, (16) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan “sınav tarihinde” ibaresi “sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (6) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan “başvuru tarihinde” ibaresinden önce gelmek üzere “daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya” ibaresi eklenmiştir.

“c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Adalet komisyonlarının ikinci fıkrada belirtilen sınav işlemleri Bakanlıkça uygun görülen diğer adalet komisyonlarına da yaptırılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve daktilograf” ibaresinden önce gelmek üzere “, mübaşir, şoför” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Mübaşir ve şoför kadroları için yapılacak sözlü sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının on katı kadar aday çağırılır.”

“Zabıt kâtipliği, cezaevi kâtipliği ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalarda uygulamalı sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının yirmi katı kadar aday çağırılır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan “16/9/2004 tarihli ve 25585 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik” ibaresi “2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin başlığında yer alan “ve Yardım Merkezi Şube” ibaresi ile birinci fıkrasında yer alan “ve yardım merkezlerinde şube” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

Post a Comment

Daha yeni Daha eski